@seulin_l_in

Lusine🌛 @seulin_l_in

Never be afraid of anything. In an extreme case, let fear be your inspiration. Robin Williams

https://youtu.be/BFR-tV2whAU

@seulin_l_in

"They tried to bury us but they didn’t know we were seeds" 🌱 #armeniangenocide

thank You for always being with me #17
@seulin_l_in

thank You for always being with me #17

Don’t use your energy to worry.Use your energy to believe, create, trust, grow and heal.
@seulin_l_in

Don’t use your energy to worry.Use your energy to believe, create, trust, grow and heal.

Dear Someone, Thank You for being there and for giving me so many reasons to smile ♡
@seulin_l_in

Dear Someone, Thank You for being there and for giving me so many reasons to smile ♡

memento mori... be good ★
@seulin_l_in

memento mori... be good ★

Փողոցներում, որտեղ հիմա Դու չկաս, գարուն է,  և մարդիկ քայլում են` ոչ մի փոփոխություն չնկատելով քաղաքում.
չգիտես թե ինչու..
@seulin_l_in

Փողոցներում, որտեղ հիմա Դու չկաս, գարուն է, և մարդիկ քայլում են` ոչ մի փոփոխություն չնկատելով քաղաքում. չգիտես թե ինչու..

@seulin_l_in

"We can judge the heart of a man by his treatment of animals." Immanuel Kant

📍@panleatheraccessories
@seulin_l_in

📍@panleatheraccessories

Next